Сербие

Википедие-м щыщ
Сербием и нып
Сербиер Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъ

СербиеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Белград. ЦIыфэу нэбгырэ млн 7-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 88 361 км² (дунаемкIэ я-113). БзэшъхьаIэр – сербыбз. Регионыбзэ горэхэри иIэх.

ДЛО-м хахьэ. ЕЗ-м хэхьанэу унашъо щыт (ЕЗ-м и кандидат).

Хэгъэгу лIышъхьэрАлександр Вучич.

Къэралыгъо тхьаматэрМилош Вучевич.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Еуропэм ычIэгъ ит. Хорватиер, Босниерэ-Герцеговинэрэ, Хунгариер, Булгариер, Македониер, Руманиер, Албаниер, Черногориер пэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Унитар республикэу щыт Сербиер.

Ахъщэу агъэфедэрэр – серб динар.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

1990-рэ илъэсхэм сербхэмрэ, албанхэмрэ зао зырашIыхьэм, адыгэу исыгъэхэр бэхэр къикIыжьыгъагъэх.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]