Jump to content

Литуание

Википедие-м щыщ
Латвием инып
Латвиер Еуропэм икартым тетэу

Литуание, е Республикэу ЛитуаниеЕуропэм хэт къэрал. Къэлэ шъхьаIэр – Вилнюс. ЦIыфэу нэбгырэ млн-3 фэдиз щэпсэу, нахьыбэмкIэ – литуанхэр. Хэгъэгум чIырэу иIэр 65 300 км² (дунаемкIэ я-123). БзэшъхьаIэр – литуаныбз.

Я-20-рэ лIэшIэгъум Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрДаля Грибаускайте.

Къэрал тхьаматэрАлгирдас Буткевичус.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Еуропэм ышъхьэ ит. Балтик Хым ыIушъо тет. Белоруссиер, Полшэр, Урысыер, Латвиер игъунэгъух. ХымкIэ Швециемрэ пэчыжьэп.

Къэрал щытыкIэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Ахъщэу агъэфедэрэр – еуро.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]