Белоруссие

Википедие-м щыщ
Белоруссием и нып
Белоруссиер Еуропэм и картым тетэу

Белоруссие, е БелорусьЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Минск. ЦIыфэу нэбгырэ млн 9-м къехъу щэпсэу: нахьыбэмкIэ белорусхэр, ау урыс бэкIаи дэс. Хэгэгум чIырэу иIэр 207 595 км² (дунаемкIэ я-85). БзэшъхьаIэхэр - белорусыбзэмрэ, урысыбзэмрэ.

Я-20-рэ лIэшIэгъум Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрАлександр Лукашенко.

Къэралыгъо тхьаматэрАндрей Кобяков.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Еуропэм ытыгъэкъокIыпIэ лъэныкъом щыI. Урысыер, Украинэр, Полшэр, Литуаниер, Латвиер игъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Белоруссиер.

Ахъщэу агъэфедэрэр - белорус рубл.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Сурэтхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Мирскэ ордэунэжъ
Несвижскэ ордэунэжъ

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]